Still Life in Lodz (Martwa Natura)

A large still-life painting hung on the wall above Lilka Elbaum’s childhood bed in Lodz, Poland. It was the first thing she saw when she woke up, and the last thing she saw before she fell aslep. This painting hung on this very spot perhaps since the building was first inhabited in the late 1890s. Until the war these were Jewish families, then during the war, a German family, and then after the war, Lilka’s Jewish family. Hence, the painting ultimately became a silent witness to the tragic history of Lodz’s Jews. Read more below.

Donate to our Oscar Campaign

A large still-life painting hung on the wall above Lilka Elbaum’s childhood bed in Lodz, Poland. It was the first thing she saw when she woke up, and the last thing she saw before she fell aslep.

This painting hung on this very spot perhaps since the building was first inhabited in the late 1890s. Until the war these were Jewish families, then during the war, a German family, and then after the war, Lilka’s Jewish family. Hence, the painting ultimately became a silent witness to the tragic history of Lodz’s Jews. The painting was removed from the apartment in October 1968, when Lilka’s family, along with the majority of Polish Jews, were expelled from Poland.

In the film “Still Life in Lodz”, the metaphor of the painting is used to tell the story of Lilka Elbaum, now living in Boston, who returns to Lodz in search of objects from her memory. In her journey Lilka is accompanied by Paul Celler, a New Yorker and Roni Ben Ari, an Israeli with shared histories, which bind them to Lodz and the quest to find traces of family memories.

Director Slawomir Grünberg, an outstanding documentary filmmaker and prestigious Emmy-award winner, tells the story of the once vibrant Jewish community in Lodz, its almost total destruction during the Shoah, its post-war revival, expulsion from Poland in 1968, and finally, its present-day Jewish community. Using an innovative format, this historical essay combines unique archival materials, authentic drawings from the Ghetto, elements of the modern language of creative animation and special effects with the modern documentary scenes.

Duration: 75 minutes

Duży obraz – martwa natura – wisiał na ścianie, nad dziecięcym łóżkiem Lilki Elbaum w Łodzi. To była pierwsza rzecz, jaką widziała, kiedy się budziła, i ostatnia, zanim zasnęła.

Ten obraz wisiał w tym samym miejscu, być może od czasu, gdy budynek został po raz pierwszy zamieszkany pod koniec lat 90. XIX wieku. Do wojny zamieszkiwały go rodziny żydowskie, następnie podczas wojny niemiecka rodzina, a po wojnie żydowska rodzina Lilki. W rezultacie więc ten obraz stał się cichym świadkiem tragicznej historii łódzkich Żydów. Martwa natura została usunięta z mieszkania w październiku 1968 r., kiedy rodzina Lilki – wraz z większością polskich Żydów – została wydalona z Polski.

Metafora obrazu martwej natury jest użyta w narracji filmu i opowiada historię mieszkającej w Bostonie Lilki Elbaum, która wraca do Łodzi w poszukiwaniu przedmiotów ze swojej pamięci. W podróży towarzyszy jej nowojorczyk Paul Celler i Izraelka Roni Ben Ari. Wszyscy mają wspólne historie, które wiążą ich z Łodzią, i dążą do odnalezienia śladów rodzinnych wspomnień.

Reżyser Sławomir Grünberg, wybitny twórca filmów dokumentalnych i laureat prestiżowej nagrody Emmy, opowiada historię niegdyś tętniącej życiem społeczności żydowskiej w Łodzi, jej całkowitego zniszczenia podczas Shoah, jej powojennego odrodzenia, wydalenia z Polski w 1968 r. i wreszcie historię obecnej społeczności żydowskiej.
Ten nowatorski esej, wykorzystujący innowacyjny format, łączy unikalne materiały archiwalne, autentyczne rysunki z getta, elementy nowoczesnego języka twórczej animacji i efekty specjalne ze współczesnymi scenami dokumentalnymi.

Czas trwania: 75 minut

Artistic and Educational Values of the Film – English

Slawomir Grünberg’s film makes use of animated reconstructions of the film main characters’ memories and research. They are complemented by original re-photographs taken by Stefan Brajter. The film also features postwar artwork by David Friedmann (1893-1980) depicting the harrowing daily life in the Lodz Ghetto, Auschwitz and death march scenes.

Among the archival materials are unique scenes from the Lodz ghetto, photographs and film footage from Litzmannstadt, as the Germans called Lodz during the war. It includes the entry of German troops in 1939, and Soviet troops in 1945, and post-war archives of Lodz. This multi-media technique allows viewers a unique entry point to understanding Lodz, the Holocaust, and family stories we follow in the film.

The original film score, composed by Wojciech Lemański and recorded with the String Orchestra PRIMUZ under the baton of conductor Łukasz Błaszczyk, is also an exceptional value in this artistic film.

Director’s Explication

For me, making movies is not only seeking answers to difficult questions, but also trying to capture life as it is. I take viewers on a journey to reveal a new, unknown reality to them. The camera is an ideal tool for such discoveries. I don’t treat documentary as entertainment. If the film does not bring knowledge about the world, does not educate, does not broaden the horizons of the viewer or does not suggest the need to change the order of the world – it is not worth the effort to make it.

I am an independent filmmaker living and working in the United States for the past 38 years. I am exclusively committed to the documentary form, and have directed and produced over 45 films. The themes I explore in my films are often difficult, sensitive and ambiguous. I want to evoke emotions and force people to reflect. I like challenges. “Still Life in Lodz”, with its multiple layers of narrative and storytelling technique, was a special challenge. I believe that this is a film that leads to discussion, which broadens knowledge, perhaps even brings about a change in thinking. I live and work to leave a valuable legacy of questions. “Still Life in Lodz “is my latest contribution.

Walory artystyczne i edukacyjne

Film Sławomira Grünberga wykorzystuje animowane rekonstrukcje wspomnień i badań głównych bohaterów filmu. Dopełniają je niezwykle oryginalne re-fotografie autorstwa Stefana Brajtera oraz powojenne dzieła Davida Friedmanna (1893–1980), przedstawiające wstrząsające życie codzienne w getcie łódzkim, Oświęcimiu oraz sceny marszu śmierci. Wśród materiałów archiwalnych znajdują się wyjątkowe sceny z łódzkiego getta, zdjęcia i materiały filmowe z Litzmannstadt, jak Niemcy nazywali Łódź podczas wojny.

Materiały archiwalne pokazują między innymi wjazd wojsk niemieckich w 1939 r. i wojsk radzieckich w 1945 r. oraz archiwalia powojennej Łodzi. Ta multimedialna technika sprawia, że widz otrzymuje wyjątkowy punkt widzenia i możliwość zrozumienia Łodzi, Holokaustu i historii rodzin, które są bohaterami filmu.

Wyjątkowym walorem artystycznym jest również skomponowana przez Wojciecha Lemańskiego muzyka do filmu, nagrana z Orkiestrą Smyczkową PRIMUZ, pod batutą dyrygenta Łukasza Błaszczyka.

Eksplikacja reżyserska

Dla mnie robienie filmów to nie tylko szukanie odpowiedzi na trudne pytania, ale i próba uchwycenia życia takim, jakie ono jest. To podróż, w jaką zabieram widzów, by odsłonić przed nimi nową, nieznaną rzeczywistość. Kamera jest wymarzonym narzędziem takich odkryć.

Nie traktuję filmu dokumentalnego jako rozrywki. Jeśli film nie przynosi wiedzy o świecie, nie edukuje, nie poszerza horyzontów widza albo też nie sugeruje konieczności zmian porządku świata – nie jest wart wysiłku, jaki wkłada się w jego realizację.

Jestem niezależnym filmowcem mieszkającym i pracującym w Stanach Zjednoczonych od 38 lat. Jestem zaangażowany wyłącznie w formę dokumentu, wyreżyserowałem i wyprodukowałem ponad 45 filmów. Tematy poruszane w moich filmach są często trudne, wrażliwe i niejednoznaczne. Chcę wywoływać emocje i zmuszać ludzi do refleksji. Lubię wyzwania. „Martwa natura” z wieloma warstwami techniki narracyjnej i mnogością środków artystycznego wyrazu stanowiła szczególne wyzwanie. Uważam, że jest to film, prowadzący do dyskusji, która poszerza wiedzę, a może nawet powoduje zmianę myślenia. Żyję i pracuję po to, aby pozostawić po sobie cenny ślad i staram się to osiągnąć poprzez takie filmy, jak „Martwa natura”, który tę misję dopełnia.

Director

Photo by Jerzy Maciej Koba, Studio Portretu

Sławomir Grünberg is an award-winning director, producer and cinematographer of documentary films. As a graduate of the Directing Department of the Lodz Film School, he emigrated to the USA in 1981 and has since directed and produced over 45 documentaries concerning social, environmental and disability issues. Winner of numerous international awards, including Emmy Award for “School Prayer: A Community at War”. Winner of Guggenheim Foundation Fellowship and the New York Foundation for the Arts and Soros Justice Media Fellowship.

Slawomir Grünberg also won the Jan Karski competition for documentaries with “moral courage”, as well as DreamCatcher Award for dedication and commitment to documentary filmmaking and is a winner of the prestigious Golden Glan Award. His 2015 movie “Karski & The Lords of Humanity” won many prestigious international awards and had theatrical distribution on many continents.

In June 2019, Slawomir Grünberg defended his PhD in the Film Arts at the Lodz Film School on ” Non-fiction animation – an effective means for breaking the rules of the documentary film”.

Sławomir Grünberg is also a subject of two documentary films made by the Polish television TVP: “Film Tales by Slawek Grünberg” directed by Krzysztof Tusiewicz and “At the Beginning it was Hillside Avenue” directed by Krzysztof Piotrowski and the biographical book “Slawomir Grünberg – a Man with a Camera” by Barbara Grünberg.

Producer

Barbara Grünberg, LOGTV Films Polska Foundation –the Polish Studies graduate, culture manager and business coach. Originally from Tomaszow Mazowiecki, where she worked as a teacher and Director of the Municipal Culture Center. She has lived in New York since January 2017 and is involved in film production, film distribution and organization of film screenings around the world. She likes to spend free time writing; among others she is the author of the book “Slawomir Grünberg – a Man with a Camera”.

Bio reżysera

Photo by Jerzy Maciej Koba, Studio Portretu

Sławomir Grünberg to wielokrotnie nagradzany reżyser, producent i operator filmów dokumentalnych. Jako absolwent wydziału reżyserii łódzkiej szkoły filmowej, wyemigrował do USA w 1981 roku i od tego czasu wyreżyserował i wyprodukował ponad 45 filmów dokumentalnych o tematyce społecznej, ekologicznej i problemach niepełnosprawności. Wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych festiwalach, zdobywca prestiżowej nagrody Emmy za film „Modlitwa szkolna” oraz laureat nagrody Fundacji Guggenheim i Soros Justice Media. Sławomir Grünberg wygrał również konkurs im. Jana Karskiego, który nagradza filmy dokumentalne wykazujące się „odwagą moralną”, nagrodę DreamCatcher Award za poświęcenie i zaangażowanie w tworzenie filmów dokumentalnych oraz jest laureatem prestiżowego Złotego Glana. Jego film z 2015 roku „Karski i władcy ludzkości” zdobył wiele prestiżowych międzynarodowych nagród i miał dystrybucję kinową na wielu kontynentach.

W czerwcu 2019 Sławomir Grünberg obronił tytuł doktora nauk sztuki filmowej w łódzkiej szkole filmowej nt. „Animowany dokument, czyli efektywne formy łamania reguł w filmie dokumentalnym”.

Sławomir Grünberg jest też bohaterem dwóch filmów dokumentalnych, zrealizowanych przez TVP: „Opowieści filmowe Sławka Grünberga” w reż. Krzysztofa Tusiewicza oraz „Na początku było Hillside Avenue” w reż. Krzysztofa Piotrowskiego oraz książki biograficznej „Sławomir Grünberg – człowiek z kamerą” autorstwa Barbary Grünberg.

Bio Producenta

Barbara Grünberg, Fundacja LOGTV Films Polska – z wykształcenia polonistka, menedżer kultury i coach biznesu. Pochodzi z Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie pracowała jako nauczyciel i dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. Od stycznia 2017 roku mieszka w Nowym Jorku i zajmuje się produkcją filmową, dystrybucją filmów i organizacją pokazów filmowych na całym świecie. Lubi spędzać czas wolny na pisaniu, między innymi jest autorką książki „Sławomir Grünberg – człowiek z kamerą”.

LOGTV FILMS POLSKA

LOGTV Films Polska Foundation can be easily called a younger Polish sister of the American foundation: LOGTV, Ltd., an American foundation established in 1999. LOGTV Films Polska Foundation specializes in film production and documentary film distribution, and is also involved in international co-productions. LOGTV Films Polska obtains grants for the promotion of Polish films abroad, grants from the Regional Film Commissions in Poland, e.g. from the Silesian Film Fund for the production of the documentary film “Me, Kaya – a Girl from Silesia”, which will premiere in September 2020. Currently, two other films are also in production: “Maybe we would come to Tomaszow for the day” and “Hidden Heritage: A Jewish Awakening in Krakow”.

An important goal of the Foundation is also broadly understood activity in the field of film education, implemented through the organization of lectures and workshops.
More at: www.logtv.com/polska

LOGTV Ltd

LOGTV Ltd was founded in 1999 by the acclaimed documentary filmmaker, Slawomir Grünberg, for the production and distribution of documentary films. The films produced by LOGTV Ltd were not only shown and awarded at festivals, but also distributed in cinemas and shown on TV around the world.

Educational activities are of key importance for LOGTV Ltd – the films are screened not only in cinemas and on TV, but also in educational institutions. The company acts as a participant and organizer of seminars and lectures accompanying the screenings of its films.

The short list of awards received by LOGTV Ltd and Slawomir Grünberg includes: EMMY Award, Grand Prix Zahav (Gold) Award, CINE Golden Eagle Award, Gold Award: WorldFest, Houston, Regional EMMY Award, Lavr Award – the Russian “Oscar”; Grand Prix at the International Historical Film Festival, Warsaw, Poland; Nomination for The Eagles Awards – the Polish “Oscar”, Best Polish documentary – “Jewish Motives” at International Film Festival, Warsaw, Poland, Grand Prix at “EKRAN” Toronto Polish Film Festival, Special Award for the Best Polish Film at the Jewish Motifs International Film Festival, Warsaw, Grand Prix: I Belgrade International Film Festival, Grand Prix:  V European Film Festival, Koszalin, An Expression Award: Brazil’s Disability International Film Festival, The Audience Award: Best Documentary, Washington Jewish Film Festival, Special Prize: Crossroads of Europe Film Festival, Lublin, Best Documentary on Disability: International Film Festival, Calgary, Canada, Best Documentary in Environment: San Francisco Film Festival, Best Documentary: Vermont International Film Festival, Best of the Festival: Hope and Dreams Film Festival Grand Prix: International Environmental Film Festival, Prague, Czech Republic Coup de Coeur, International Environmental Film Festival, Grenoble.  Add to this two Academy Award nominations and five EMMY Award nominations for Slawomir Grünberg as a cinematographer.

The documentaries produced by LOGTV Ltd were shown, among others, in Lincoln Center’s Walter Reade Theater, The Museum of Modern Art in New York, Museo Memoria y Tolerancia in Mexico City, Johannesburg and Cape Town Holocaust Centers, POLIN Museum of the History of Polish Jews in Warsaw, as well as at many festivals in USA, Canada, Israel, Iran, Basil, Argentina, Mexico, France, UK, Germany, Uruguay, Korea, Australia, Russia, Poland and other countries. Some of them made their way to permanent collections of film societies, festivals or libraries, including the U.S. Holocaust Memorial Museum in Washington, D.C., Museum of Jewish Heritage in New York, Johannesburg Holocaust & Genocide Centre and Yad Vashem in Jerusalem.

Contact: grunbergfilms@gmail.com, basiagrunberg@gmail.com

EC1 Łódź – City of Culture

EC1 Łódź – City of Culture is a venue open to various cultural and scientific activities. It is home of the EC1 Center for Science and Technology, the National Center for Film Culture, the Łódź Film Commission and the Center for Interactive Comics and Narration (under construction). The EC1 Łódź complex is located on the premises and in the revitalized buildings of the first commercial power plant in Łódź, which was established in 1907 and operated until 2000.

Since 2015 the EC1 Łódź has also been an operator of the Łódź Film Fund, the oldest regional film fund in Poland. The Fund, founded within City of Łódź Office’s structure, runs on co-production terms. Since 2007 90 movies have received co-financing within it. The films co-produced by the EC1 Łódź under Łódź Film Fund include the Academy Award triple-nominee “Cold War” directed by Paweł Pawlikowski, the last film by Andrzej Wajda “Powidoki” or Roberta Grossman’s documentary “Who Will Write Our History”.

The Łódź Film Fund is administered by Łódź Film Commission department, which ensures comprehensive assistance to producers of feature, documentary and animated films, television programs, commercials, video clips or any other form of audiovisual content. This assistance covers services ranging from searching for locations, to the obtainment of permits and separation of municipal space for the needs of film crews, to support in contacts with city services and local media.

LOGTV FILMS POLSKA

LOGTV Films Polska śmiało można nazwać młodszą polską siostrą amerykańskiej organizacji LOGTV, Ltd., działającej w Stanach od 1999 roku. Zgodnie z celami zawartymi w Statucie – Fundacja LOGTV Films Polska specjalizuje się w produkcji filmowej, dystrybucji filmów dokumentalnych, angażuje się także w międzynarodowe koprodukcje. Zdobywa granty na promocję polskich filmów zagranicą, dotacje z regionalnych funduszy, np. ze Śląskiego Funduszu Filmowego na produkcję filmu dokumentalnego „Ja, Kaya – dziołcha ze Śląska”, którego premiera odbędzie się we wrześniu 2020 r. Aktualnie trwa także produkcja innych dwóch filmów: „A może byśmy tak… wpadli na dzień do Tomaszowa” oraz „Hidden Heritage: A Jewish Awakening in Krakow”.

Istotnym celem Fundacji są również szeroko rozumiane działania w obszarze edukacji filmowej, realizowane poprzez organizację wykładów i warsztatów.

Więcej na stronie: www.logtv.com/polska

LOGTV Ltd

LOGTV, Ltd. została założona w 1999 roku przez uznanego dokumentalistę, Sławomira Grünberga do produkcji i dystrybucji filmów dokumentalnych.

Wyprodukowane przez LOGTV, Ltd. filmy były nie tylko pokazywane i nagradzane na najważniejszych festiwalach filmowych, ale też dystrybuowane w kinach i pokazywane w telewizjach na całym świecie.

Dla LOGTV, Ltd. bardzo ważna jest działalność edukacyjna – swoje filmy pokazuje nie tylko w telewizjach, ale również w instytucjach edukacyjnych. LOGTV, Ltd. uczestniczy i współorganizuje seminaria i wykłady dotyczące tematyki realizowanych przez siebie filmów.

Lista nagród za filmy zrealizowane przez Sławomira Grünberga i wyprodukowane przez LOGTV Ltd. jest bardzo długa, a to jedynie przykłady: nagroda Emmy, Grand Prix „Zahav (Gold) Award”, CINE Golden Eagle Award, Gold Award: WorldFest, Houston, Lavr Award – the Russian “Oscar”; Grand Prix, the International Historical Film Festival, Warsaw, Poland, Nomination for The Eagles Awards – the Polish “Oscar”, Best Polish documentary at “Jewish Motives” at International Film Festival, Warsaw, Poland; Grand Prix: I Belgrade International Film Festival, Grand Prix: V European Film Festival, Koszalin, An Expression Award: Brazil’s Disability International Film Festival, The Audience Award: Best Documentary, Washington Jewish Film Festival, Special Prize: „Crossroads of Europe” Film Festival, Lublin, Best Documentary on Disability: International Film Festival, Calgary, Kanada, Best Documentary in Environment: San Francisco Film Festival, Best Documentary: Vermont International Film Festival, Best of the Festival: Hope and Dreams Film Festival Grand Prix: International Environmental Film Festival, Prague, Czech Republic Coup de Coeur, International Environmental Film Festival, Grenoble. Listę nagród zamykają dwie nominacje do Oscara oraz pięć nominacji do nagrody Emmy za filmy, przy których Sławomir Grünberg był autorem zdjęć.

Filmy dokumentalne wyprodukowane przez LOGTV, Ltd. miały pokazy w najważniejszych salach kinowych, takich jak: Lincoln Center’s Walter Reade Theater, The Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Museo Memoria y Tolerancia w Mexico City, Johannesburg and Cape Town Holocaust Centers czy w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, a także na festiwalach w USA, Izraelu, Iranie, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Urugwaju, Korei, Australii, Kanadzie, Argentynie, Rosji, Polsce i wielu innych. Niektóre z nich zostały umieszczone w stałych kolekcjach wielu stowarzyszeń filmowych, festiwali i bibliotek, jak np. U.S. Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, D.C. Museum of Jewish Heritage w Nowym Jorku czy Yad Vashem w Jerozolimie.

KONTAKT: grunbergfilms@gmail.com, basiagrunberg@gmail.com

EC1 Łódź — Miasto Kultury

 „EC1 Łódź — Miasto Kultury” jest przestrzenią otwartą na rozmaite działania kulturalne i naukowe. Jest domem Centrum Nauki i Techniki EC1, Narodowego Centrum Kultury Filmowej, Łódź Film Commission oraz Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej (w budowie). Kompleks EC1 mieści się na terenie i w zrewitalizowanych budynkach pierwszej łódzkiej komercyjnej elektrowni, która powstała w 1907 r. i działała do 2000 r.

Od 2015 r. EC1 Łódź jest operatorem, działającego na zasadzie koprodukcji, Łódzkiego Funduszu Filmowego – najstarszego regionalnego funduszu filmowego w Polsce, funkcjonującego pierwotnie w strukturach Urzędu Miasta Łodzi. Od momentu jego powstania w 2007 roku dofinansowanie w jego ramach uzyskało 90 produkcji. Do koprodukowanych przez EC1 Łódź w ramach Funduszu filmów należą: trzykrotnie nominowana do Oscara „Zimna wojna” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, ostatni film Andrzeja Wajdy „Powidoki” czy film dokumentalny Roberty Grossman, pt. „Kto napisze naszą historię?”

Za obsługę Łódzkiego Funduszu Filmowego odpowiada wydział Łódź Film Commission, który zapewnia również kompleksową pomoc producentom filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych, programów telewizyjnych, spotów reklamowych, wideoklipów i wszelkich innych form produkcji audiowizualnej. Pomoc ta obejmuje usługi od wyszukania lokacji, poprzez uzyskanie pozwoleń i wydzielenie przestrzeni miejskiej dla potrzeb ekip filmowych, po wsparcie w kontaktach ze służbami miejskimi i lokalnymi mediami.

Director/Co-Producer/Cinematography:
Slawomir Grünberg

Written by:
Lilka Elbaum, Slawomir Grünberg

Director of Animation:
Marcin Podolec, Yellow Tapir Films

Editor:
Cezary Kowalczuk

Original Score:
Wojciech Lemański

Rephotography:
Stefan Brajter

Producer:
Barbara Grünberg, Logtv Films Polska

Co-Producers:
EC1 Łódź – City of Culture, LOGTV, Ltd. and National Center for Jewish Film

Distributed by:
LOGTV, LTD

In order of appearance:
Roni Ben Ari
Elżbieta & Bogusław Biskupscy
Ryszard Bonisławski
Stefan Brajter
Paul Celler
Felicja Chorążkiewicz
Lilka Elbaum
Krystyna Górecka
Lilianna & Jankiel Mitelman
Patrycja Ulańska
Jan Zieliński
Joanna Zielińska-Ulevič
Lilka Ulevič
Teresa Zielińska

Lilka Elbaum

Photo by Jerzy Maciej Koba, Studio Portretu

Born in Lodz, Lilka (Rozenbaum) Elbaum graduated from the Jewish Peretz School. After completing the first year of studies at the University of Lodz, in 1968, she, together with thousands of Polish Jews, was forced to leave Poland and settled in Canada. She now lives in the United States. The daughter of Holocaust survivors Maria Koper and Benjamin Rozenbaum, for many years she has researched the history of Polish Jewry focusing on the Holocaust. Through her work but also out of sentiment for the city and country where she was born, she maintains close ties to Poland.

Polish: Urodzona w Łodzi Lilka (Rozenbaum) Elbaum, po ukończeniu żydowskiej szkoły im. Pereca i pierwszego roku studiów na Uniwersytecie Łódzkim, w 1968 roku, wraz z tysiącami polskich Żydów została zmuszona do opuszczenia Polski i osiedliła się w Kanadzie. Obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych. Córka ocalonych z Zagłady, Marii Koper i Benjamina Rozenbauma, od wielu lat zajmuje się badaniami nad historią Zagłady polskich Żydów. Blisko związana z Polską poprzez długoletnią pracę zawodową i sentyment to miasta i kraju, gdzie kiedyś mieszkała.

Paul Celler

Photo by Henryk Lewkowicz

Paul Celler grew up in New Jersey, where he lived and worked for most of his life. The son of two Holocaust survivors – David Celler and Rosa Posalska – Paul finds meaning and grounding through kindness, his connection to his family and community, the study of history, and his spiritual practice. He places a high value on tikkun olam, a Jewish concept defined by acts of kindness performed to repair the world. The surest ways he knows how to do this are by playing music, and spending time with his wife, his three children, and his three grandchildren.

The film ‘Still Life in Lodz” is: In memory of Rosa and David Celler, who miraculously survived the Holocaust, and the six million men, women and children who didn’t.

Polish: Choć obecnie mieszka na Manhattanie, Paul Celler dorastał w New Jersey, gdzie mieszkał i pracował przez większość swojego życia. Jako syn dwojga rodziców ocalałych z Holokaustu – Davida Cellera i Rosy Posalskiej – Paul znajduje sens i wartości w życzliwości, w swojej relacji z rodziną i społecznością, studiowaniu historii i duchowej praktyce. Przywiązuje dużą wagę do tikkun olam, żydowskiej koncepcji sprawiedliwości społecznej w celu udoskonalenia świata. Jego pasją jest muzyka, która daje mu ogromne zadowolenie, a także czas spędzony z żoną, trojgiem dzieci, i trojgiem wnucząt.

Film „Martwa natura” dedykowany jest: Pamięci Rosy i Davida Celler, którym cudem udało się przeżyć Holokaust, oraz sześciu milionów mężczyzn, kobiet i dzieci, którym się to nie udało…

Roni Ben Ari

Photo by Jerzy Maciej Koba, Studio Portretu

Roni Ben Ari, an internationally acclaimed photographer and a multimedia artist, was born and lives in Israel. Her exhibition Loom|Father|Requiem was shown at the Central Museum of Textiles in Lodz, and at the Eretz Israel Museum in Tel Aviv. Her grandfather, Moshe Halpern, was a weaver of jacquard in pre-war Lodz and her father, Abraham Halpern, continued the family tradition in Israel. Roni sees herself as a weaver of memories from the looms’ DNA.

Polish: Roni Ben Ari, światowej sławy fotograficzka i artystka multimedialna urodziła się w Izraelu, gdzie mieszka. Jej wystawa Loom|Father|Requiem była pokazywana w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i w Muzeum Eretz Israel w Tel Avivie. Jej dziadek, Moshe Halpern, produkował tkaniny żakardowe w przedwojennej Łodzi, a jej ojciec, Abraham Halpern, kontynuował tę tradycję rodzinną w Izraelu. Roni, poprzez swoją twórczość, przywołuje wspomnienia zawarte w „kodzie genetycznym” warsztatów włókienniczych.

PUBLICITY PHOTOS

Help Support Independent Film. Make a donation here.

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.