Motifs4Motifs8

Viewers Comments

Below find some comments, from the people who watched “Karski & The Lords of Humanity” on the big screen, and which i receive daily.

“I thought it to be one of the most powerful documentary’s on the subject of the Holocaust that i have ever seen.”

“An extraordinary experience and we can attest that it is something that you should not miss, a singular experience in your lives.”

“What an achievement, i don’t know how you lived through this amazing shocking material and brought us this shining hero and his whole beautiful and brave journeyman.” Lee

“Nicole and I saw the film here in Washington last night and it was an extraordinary experience. NIKKI AND I CAN BOTH ATTEST THAT IT IS SOMETHING THAT YOU SHOULD NOT MISS, A SINGULAR EXPERIENCE IN YOUR LIVES.”

MILTON

“One of the best documentary movies I’ve seen. So good, you don’t notice it’s a documentary. The animation elevates it to artistic heights , while distinguishing it from other documentaries which normally escape to the cheesy “docudrama”. Deeply moving story of a true hero of humanity. People like Karski allow us to believe in humanity despite the faulty nature of human beings. The most important message is very simple-we can chose whether to be good people or evil.”

Olimpia

“Fantastic. I went with two Holocaust professors. We all loved it. I loved the blending of archival footage, animation, interviews and narration. … Really great portrait of the man, of the human being. Bravo. I liked the animation to help the mind’s eye of the viewer while people were talking. Really well done.” „Fantastyczny. Byłam z profesorem Holokaustu. Wszyscy byliśmy zachwyceni. Bardzo mi się podobał pomysł połączenia filmu archiwalnego, animacji, wywiadów i narracji. Naprawdę wspaniały portret mężczyzny, prawdziwego człowieka. Podobało mi się, że animacja pomaga wyobraźni widza w trakcie opowieści. Naprawdę świetny.” Leora T.

“Fantastic film. Well done! This story continues to be relevant and important today.” „Fantastyczny film. Brawo! Tematyka jest cały czas trafna i ważna, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.” Amanda C.

“Właśnie wyszliśmy z kina… Paweł wzruszony, że zaniemówił, chodzi sam przede mną…. niesamowite dzieło.” “We just left the cinema… Pawel so moved he was speechless… walking in front of me, alone… An incredible work of art.” Anna Maria O.B.

“Oglądałem Twój film. Po zakończeniu musiałem odczekać 5, 10 a może 15, 20 minut aby zacząć normalnie oddychać i jeszcze trochę czasu aby przełknąć ślinę. Dokument o tak trudnych i strasznych wydarzeniach wg. mnie DOSKONAŁY !!!!! Ty dokonałeś WIELKIEJ RZECZY – zostawiłeś miejsce dla mnie, dla oglądającego miejsce i czas na moją własną przestrzeń, na moją własną empatię, wrażliwość, która mogła sama od mojego wnętrza się uruchomić. WIELKIE WIELKIE UZNANIE ” “I saw your film. When it ended, I had to wait 5, 10, maybe even 15 or 20 or more minutes to start breathing and swallowing normally again. A doco about such difficult and terrible events. In my opinion, PERFECTION!!!! You did a GREAT THING – leaving room for me, room for the viewer, and time for my own space, time for my own empathy, my own sensitivity, able to be mobilised from within. GREAT, GREAT RESPECT.” pawsz “Film rewelacyjny, pięknie zrobiony, bardzo ciekawy. Ogląda się go z zapartym tchem i wsłuchuje się w każde słowo. Dostarcza ogromu emocji, porusza niesamowitymi scenami, postać Karskiego jest pięknie pokazana. Super wyszło z tą animacją. Mądry film ku przestrodze! Podjąłeś się trudnego zadania i warto było, wielkie, wielkie gratulacje. Dzięki za wzruszenia i łzy, których nam dostarczyłeś i ubogaciłeś naszą duszę.” “The film is a revelation, beautifully made, very interesting. I held my breath and listened to its every word. It brought a flood of emotions, the scenes were incredibly moving, Karski’s portrait was beautiful. The animations were a superb idea. A clever film, serving as a warning! You took a difficult task on and made it into a success. Many, many congratulations. Thank you for the emotions and the tears that you gave us, enriching our souls.” Ryszarda R.

“Dzięki twojej pracy oraz talentowi świat staje się lepszym każdego dnia. I am sure that Jan Karski would have been proud of you and the film. Congratulations!!!!!” “Thanks to your work and your talent, the world is becoming a better place every day. I am sure that Jan Karski would have been proud of you and the film. Congratulations!!!!!” Pawel H.

“Cieszę się ogromnie, i sama lektura tekstu Sobolewskiego przypomniała mi, jaki dobry film udało Ci się zrobić, co w tym przypadku – przyznaję – uważałam za rzecz niemal niemożliwą… Taka biało-czarna historia, taka znana, taka heroiczna do niemożliwości… Naprawdę udało Ci się coś wyjątkowego, a w tym przypadku – to coś także bardzo ważnego. Cieszę się trochę jak dziecko i….dziękuję:) Słodkie uczucie.” „I am incredibly happy, and the reading of Sobolewski’s text alone reminded me of what a good film you’ve managed to make, which, in this case – I admit – I believe was an impossible task… This black and white story, so well-known, so impossibly heroic … Really, you have managed to do something quite exceptional, and in this case – also something very important. I am as pleased as a little child and … thank you:) A sweet sensation. Monika F.

“To niebywałe, dzięki ze dzięki Tobie więcej się dowiedziałem o Karskim. On był wielki, podziwiam Twoją bezkompromisowość i odwagę.” “It’s amazing. Thanks to you I was able to learn more about Karski. He was a great man. I’m in awe of your uncompromising stance and courage.” Adam R. “Gorąco polecam ten film. Piękna opowieść o prawdziwym bohaterze. Nadal jestem pod wrażeniem. Gratuluję!” “I recommend this film highly. A beautiful story about a real hero. I’m still spellbound. Congratulations.” Malgorzata T.

“Właśnie wróciłam z kina. Trudno się otrząsnąć, trudno zrozumieć bezczynność i politykę świata. Nie wiem, jak Jan Karski był w stanie funkcjonować po wojnie z takimi obrazami pod powiekami i całą swoją wiedzą. Bohater! Ja oprócz obrazów zagłady Żydów zapamiętam do końca życia opowieść Karskiego o spotkaniach z wielkimi ówczesnego świata, szczególnie reakcję Edena, Roosevelta i Franfurtera. Łzy…” “I just got back from the cinema. It’s so difficult to shake it off, so difficult to understand the world’s inaction and politics. I don’t know how Jan Karski was able to function after the war with such images etched into his retinas, and all his knowledge. A hero! As for me, apart from the images of the Holocaust of the Jews, I will remember the stories told by Karski for the rest of my life, about meetings with the world’s giants of the day, especially reactions of Eden, Roosevelt and Frankfurter. Tears….” Beata M.

“My wife and I just got home from watching your film @ Luna Theatre and we loved it. Karski was already somewhat a role model for me, and now more so than ever. The complexity of being this noble, good looking, educated man, mixed with his incredible sensitivity and empathy followed by the tragedy of having seen such horrors and yet no one in the West believing him, or if they did believe him, refusing to do anything about it. You can see he took this burden with him all the way to the grave. Chapeau bas on a great piece of work about a great man.” „Wróciłem właśnie z żoną z filmu w Luna Theatre i niesamowicie nam się podobał. Karski i tak był dla mnie pewnego rodzaju bohaterem, a teraz jeszcze większym. Co to był za kompleksowy człowiek. Szlachetny, przystojny, wykształcony, posiadający niebywałą wrażliwość i empatię, po takiej tragedii i doświadczeniu takich horrorów, a nikt na Zachodzie mu nie uwierzył, odmawiając działania. Widać, że zabrał ze sobą ten ciężar aż do grobu. Chapeau bas za wielki kawał roboty o wielkim człowieku. Ian I.

“Panie Sławku, chapeau bas! Wspaniały film, bardzo mną wstrząsnął, bardzo wciągnął. Świetnie zrobiony – gratuluję! Ależ Pan potrząsnął światem. No i muszę przyznać, że to pierwszy dokument, w którym naprawdę bardzo podobały mi się animacje. Piękne!” “Slawek, hats off! A wonderful film, it really shook me up, pulling me in deeply. Excellent production – congratulations! You did give the world a shake! And I have to admit this is the first doco I’ve ever seen in which I really liked animations. Beautiful!” Małgorzata Z.

“Dopiero po seansie poczułam, że paznokcie wbijają mi się w zaciśnięte ręce. Dobrze, że w kinie jest ciemno i nie widać łez. Chyba nie trzeba już nic dodawać.” “It’s only after the viewing ended that I realised my nails were deeply dug into my clenched fists. Luckily, the cinema was dark so no tears could be seen. Nothing more to be said.” Monika K.

“I’ve seen it! It’s such an amazing and very important story.” “Obejrzałam! To taka wspaniała i bardzo ważna opowieść.” Elizabeth R.

“Widziałam dzisiaj film. Przede wszystkim powinni go zobaczyć młodzi ludzie na całym świecie. Płakałam razem z panem Janem Karskim, trzeba zobaczyć! Nigdy nie zapomnieć o panu Janie, o tym, o czym opowiada, i nigdy nie dopuścić do takich potworności.” “I watched the film today. Most of all, it must be seen by young people, all over the world. I cried together with Mr Jan Karski, one has to see it. Never forget about Jan, about the stories he’s been telling, never allow these kinds of monstrosities to happen again.” Joanna T.

“Nie wiem, co powiedzieć….takie obrazy jak powyżej porażają…nic nie będę zdradzać…to trzeba zobaczyć o poczuć na własnej skórze…zastanawiam się tylko, czy “władcy tego świata” wykazaliby również tyle Obojętności, gdyby to inny Naród byłby bestialsko głodzony, poniżany i mordowany bestialsko…abyśmy jak Karski Jan —nigdy tej bezprecedensowej całkowitej Zagłady Jednego Narodu– nie zapomnieli. Dziękuję bardzo za ten wyjątkowy film p. Sławkowi i Katce za wybitny scenariusz ! ! ! MERCI” „I don’t know what to say … these images are just shocking … I’ll say nothing more … you have to see it, experience it for yourself … I am just wondering if our “Lords of the Humanity” would also show this much Indifference. If it were some other People, bestially starved, degraded and brutally murdered … Lest we, just like Jan Karski, forget this unprecedented, total Holocaust of One People. Thank you very much for this exceptional film, to Slawek and Katka for her outstanding screenplay! ! ! MERCI” Anna C.

“Dwie godziny temu obejrzałem Pana film i jestem wciąż pod jego wrażeniem. W wyważony ale dobitny sposób wbija Pan szpilkę tym, którzy na to zasługują. Mam nadzieję, że obejrzy go jak największa liczba widzów. Proszę pozdrowić animatora – bardzo lubię ten typ animacji – minimum ruchu, wyraźna krecha.” „I saw your film two hours ago and I am still under its spell. You give it to those that deserve it in a balanced but emphatic way. I hope that as many people as possible see it. Please say hello to the animator – I really like this type of animation – minimum movement, strong stroke. “ Maciej J.

“Właśnie wróciłam z kina z filmu “Karski i Władcy …” siedzieliśmy jak trusie w kinie, mimo, ze historia Karskiego tak nam znana a jednak sposób pokazania jego życia i misji tak wciągający, że dech nam zaparło – w bardzo dobrym tempie i bez patosu. Piękny film, gratulacje! Niezwykłe zdjęcia archiwalne i piękna animacja. Przecież tyle się już zdjęć z wojny i z getta oglądało i wydawać by się mogło; cóż nowego…a jednak sposób przekazania tych zdjęć w masie jest niesamowity. Brawo! Byłam ze znajomymi, którzy niewiele o Karskim wiedzieli i ich powaliło.” „I just came back from the cinema, watched “Karski and Lords…”. We sat and watched it as quiet as mice, even though Karski’s story is well-known to us. But the way his life and mission was shown was so fascinating that we held our breaths – very well paced and with no pathos. A beautiful film, congratulations! Incredible archival footage and stunning animations. After all, we’ve seen so many war and ghetto images and you’d think: what’s new… however, the method of delivering the images all at once made for incredible viewing. Bravo! I went with who knew very little about Karski and they’re stunned. Ewa A.

I thought that I knew the Jan Karski story well. I cheered the making of the film from the sidelines and believed I knew what to expect. And now I feel that it’s not a film about a hero but about humanity, about Jan, whose curse was his amazing memory and high morals. The clarity of his expression, feelings and emotions he emanates, despite the passage of years… And when I saw the terrible war-time images I felt that everything in life is relative. When I was going home on this beautiful spring evening with my husband, going through Wroclaw, I asked how many days and how many bodies would we have to see on the sidewalks to stop paying attention and think only of ourselves. And the answer I got is quite possibly true. Reflections? Nothing’s changed. Syria is a good example. But the man called Jan Karski is called something else today. Thank you for the film. Malgorzata W.

Thank you for inviting me to see this fantastic film. This is a new dimension; a type of documentary that never existed before. The film inspired my mum to (finally!) take out documents about my grandmother, who saved Jews during WW2… She’s my very own Karski. J Joanna B

“Thank you on behalf of my husband and I for the film, for your wonderful and moving work. I don’t want to say that I cried. Ben, too, but how could you not. The film gives you dignity. Thank you for allowing us to meet Mr Karski. We are moved and it’s a wonderful, important thing.” Beata D.

“This doco gets right under your skin. It’s based on the archival materials and footage made about Jan Karski, found by its director. This deceptively lazy narration, commenting on events in a chronological order, opens the door to the deepest and most secret emotions. They bring out the Polish Emissary’s burden and the guilt he felt for the mission that was never accomplished, and for which he was never responsible, but … those “lords of humanity”, and in particular, the USA President, Franklin Delano Roosevelt.” “Przejmujący do szpiku kości dokument oparty na znalezionych przez reżysera materiałach archiwalnych i nakręconych o Janie Karskim filmów. Prowadzona jakby leniwie rozmowa, komentująca chronologiczny bieg wypadków, otwiera najgłębsze i skrywane emocje, które ujawniają ciężar gatunkowy przeżyć Emisariusza z Polski oraz gnębiące go poczucie winy za niespełnioną do końca misję, za co przecież nie on był odpowiedzialny, a… owi “władcy ludzkości”, w tym szczególnie prezydent USA Franklin Delano Roosevelt.” Joanna G.